ספרים "חקרי לשון", "מענה לשון" – לחומש "שמות", "אמרי לשון".