2241 הורדות 1027 השמעות
מילים: אלי עדתי והילילי / יום בו נפל כלילי // ויהי לאבל כנורי / ולקול בוכים חלילי // ותרדנה דמעותי / כי רבות אנחותי // ...בכי נפשי בתמרורך / בשבייך בארצות מגורך // ביום בו הסגיר צורך / ביד זרים דבירך // והר קדשך ועירך / ביד זרך וערך // יום ניתקו מזימותי / ובושתי מכל מועצותי // ... לחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשס"גכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
קינה הנאמרת בתפילת שחרית של תשעה באב