1917 הורדות 1103 השמעות
מילים: ספדי והילילי תורת יקותיאל / וחגרי שק וחבל על גולת אריאל // השרויים בצער בין אדום וישמעאל / בכי על הרג עם קדוש עם האל // כי אכלה חרב שארית ישראל // ...קומי וספדי תורה / ועשי קינות זכירה // בתשעה באב יום צרה / ומהומה ויום עברה // ביום אף בי חרה / ונחרב דביר ועזרה // צעקה גדולה ומרה / זאת חוקת התורה // ...איה עושי זבחים / ואיפה עושי שמנים // ואנה עורכי נתחים / וסוד לחם הפנים // בא רב הטבחים / והרג אבות ובנים // ואנו ואבלו פתחים / אשר אז ערכו הסגנים // כי אל חרבו קרא / וחצי אפו ירהלחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשס"גכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
קינה הנאמרת לפני הוצאת ספר תורה בתפילת שחרית של תשעה באב. הפייטן קורא לתורה עצמה לבכות ולהתאבל על מה שאירע לעם ישראל