2416 הורדות 734 השמעות
מילים: מסכת אבות, סדר נזיקין, המשנהלחן: ירושלמי מקוריביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תש"עכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פרק א של פרקי אבות, לזיכוי הרבים, לקראת השבת הראשונה של פרקי אבות. בשש השבתות שבין פסח לשבועות נוהגים לקרוא בכל שבת פרק מפרקי אבות
בנימה אישית: 
מסכת אבות פרק א [א,א] משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. והן אמרו שלושה דברים: היו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. // [א,ב] שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד--על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות החסדים.// [א,ג] אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב על מנת שלא לקבל פרס; ויהי מורא שמיים עליכם. // [א,ד] יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו ממנו. יוסי בן יועזר איש צרידה אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא את דבריהם. // [א,ה ] יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. ואל תרבה שיחה עם האישה--באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו; מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה--גורם רעה לעצמו, ובטיל מדברי תורה, וסופו יירש גיהינם. // [א,ו] יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות. // [א,ז] ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. // [א,ח] יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. וכשיהיו בעלי הדין עומדין לפניך יהיו בעיניך כרשעים; וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים שקיבלו עליהן את הדין. // [א,ט] שמעון בן שטח אומר, הוי מרבה לחקור את העדים והוי זהיר בדבריך, שמא מתוכן ילמדו לשקר. // [א,י] שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. // [א,יא] אבטליון אומר, חכמים, היזהרו בדבריכם--שמא תחובו חובת גלות, ותגלו למקום המים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. // [א,יב] הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר, הוי כתלמידיו של אהרון--אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הברייות ומקרבן לתורה. [יג] הוא היה אומר, נגד שמא אבד שמא, דילא מוסיף יסוף, ודילא יליף קטלא חייב, ודישתמש בתגא חלף. // [א,יג] [יד] הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי; וכשאני לעצמי, מה אני; ואם לא עכשיו, אימתי. // [א,יד] [טו] שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה; והוי מקביל את כל האדם בסבר פנים יפות. // [א,טו] [טז] רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, והסתלק מן הספק; ואל תרבה לעשר אומדות. // [א,ט]ז [יז] שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה; ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה; וכל המרבה דברים, מביא חטא. // [א,יז] [יח] רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם קיים--על הדין, ועל האמת, ועל השלום.