יהדות מרוקו

13/03/14

מגילת אסתר פרק ח

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
13/03/14

מגילת אסתר ז

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
13/03/14

מגילת אסתר פרק ו

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
13/03/14

מגילת אסתר פרק ה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
13/03/14

מגילת אסתר פרק ד

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
09/03/14

מגילת אסתר פרק ג'

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
09/03/14

מגילת אסתר פרק ב'

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
09/03/14

מגילת אסתר פרק א'

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

השתונן-ש"ץ

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

ה' יום לך אערוך+ש"ץ

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

עת שערי רצון

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

שיחו לאמי

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

לבריתך שוכן-ש"ץ

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

המבורך-ש"ץ

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

יגדל-שחרית-ראש השנה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

קידוש ערב ראש השנה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

יגדל-ערבית ראש השנה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

ראש השנה-לדוד מזמור

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

וביום שמחתכם

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

ראש השנה-ראו בנים

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
04/09/13

חון תחון

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
02/09/13

חזקו וגילו-ש"ץ

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
02/09/13

אחות קטנה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
02/09/13

למנצח על הגיתית

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
02/09/13

עננו אבינו א

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
02/09/13

עננו אבינו ב

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
02/09/13

עננו א-לוהי אברהם

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
31/08/13

סליחות- ה' עשה למען

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
31/08/13

עשה למען אברהם יצחק

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
31/08/13

שוב מחרון אפך

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
31/08/13

אם אשמנו כתולע האדים

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
31/08/13

אתאנו לחלות

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
31/08/13

מחי ומסי

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
31/08/13

חיים טובים שאלנו ממך

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
31/08/13

אליך נשאתי עיני ב

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
31/08/13

אליך ה' נשאתי א

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
31/08/13

אבינו מלכנו, אבינו

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
26/08/13

סליחות- ה' מלך

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
26/08/13

סליחות-לעינינו עשקו

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
26/08/13

סליחות-רבונו של עולם

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
26/08/13

סליחות-או"א אל תעש

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
26/08/13

סליחות- תמהנו

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
26/08/13

סליחות- אנשי אמונה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
26/08/13

סליחות-אנא כעב זדוני

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
26/08/13

סליחות- רחמנא

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
25/08/13

סליחות- א-ל מלך יושב

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
25/08/13

סליחות - שבט יהודה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
02/09/10

זוכר ברית אבות - מנהגי מרוקו

©

כל הזכויות שמורות למחבר

אסור לשכפל / להעתיק / לצלם וכו'

ללא רשות בכתב של המחבר

(ניתן להעתיק קטעים מהספר שלא למטרות מסחריות)

נדפס בישראל

Printed in Israel

התש"ע - 2010

כתובת המחבר:

רפאל משה דלויה - הר ברכה, ד.נ לב השומרון 44835

טל': 02-9978173

 

מנהגי חודש אלול ועשרת ימי תשובה 

מתוך ספר "זוכר ברית אבות" על מנהגי אבותינו שבמרוקו

חודש אלול ועשרת ימי תשובה

א. בסליחות, יש שנהגו לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת כל פעם שאומרים "ויעבור"[1].

ב. אחרי "עננו אלוהי אברהם", אומרים "עננו העונה בעת רצון" וכן על זה הדרך[2], כפי שזה מופיע במחזור "זכור לאברהם".

ג. כשאומרים "עננו אלוהי המרכבה" יש שעונים ב"ה וב"ש.

ד. לפי הנוסח שלנו, הסדר כך[3]: אחרי "לכודים אסירי התקוה" אומרים "אלוהינו ואלוהי אבותינו תבוא לפניך תפלתנו" וכו' (בלי המילים "אנא ה' ") עד "כי אמת עשית ואנחנו הרשענו", אח"כ אומרים "רבונו של עולם... הלילה הזה לה' " וממשיכים "לעינינו עשקו עמלנו... אבל חטאנו אנחנו ואבותינו" ואומרים "לה' אלוהינו הרחמים והסליחות" וכו'.

ה. מראש חודש אלול עד הושענא רבא, נוהגים לומר בשחרית,  לפני "קוה" את המזמור "לדוד ה' אורי וישעי" (תהלים כ"ז). ובשבת אומרים את המזמור במוסף אחרי "רבי חנניה... יגדיל תורה ויאדיר" וממשיכים "אין כאלוהינו" וכו'.

ו. מראש חודש אלול עד הושענא רבא, המנהג במרראכש להתחיל את ערבית במזמור "לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה"[4] (תהלים ל"ב) במקום "לדוד ה' אורי וישעי" (תהלים כ"ז).

ז. מראש חודש אלול עד הושענא רבא, נוהגים לומר בערבית,  אחרי "שיר למעלות אשא עיני" (תהלים קכ"א), (לפני "קוה") את המזמור "לדוד ה' אורי וישעי" (תהלים כ"ז).

ח. בליל שבת אומרים "לדוד ה'  אורי  וישעי"  [5]  (תהלים כ"ז), ובמרראכש יש שנהגו לאמרו בליל שבת תשובה בלבד[6].

ט. בעשרת ימי תשובה, אם אמר "מלך אוהב צדקה ומשפט" במקום "המלך המשפט", אינו חוזר[7].

י. בשבת תשובה, אומרים אבינו  מלכנו [8],  ויש  שנהגו  שלא לאמרו[9].

יא. בשחרית, בערב יוה"כ לא אומרים מזמור לתודה[10].[1]  וכך שמעתי מפי הרה"ג אברהם חפוטא שליט"א. והרה"ג שלום גבאי שליט"א אמר לי שכך המנהג.

[2]  ראה עמוד 190, וכן מחזור 'זכור לאברהם'.

[3]  ראה מחזור 'זכור לאברהם'.

[4] וכך אמרו לי הרה"ג שמעון ביטון שליט"א והרה"ג שלום גבאי שליט"א. וראה בסידור 'אבותינו' של הפייטן הרה"ג מאיר אלעזר עטיה שליט"א. 

[5]  וכ"כ הרה"ג יוסף בן נאיים זצ"ל בספרו 'נוהג בחכמה', עמוד רל"ט. וכך אמר לי הרה"ג שלום גבאי שליט"א.

[6]  כך אמר לי הרה"ג שמעון ביטון שליט"א.

[7]  שולחן ערוך או"ח סימן קי"ח סעיף א': "השיבה שופטינו חותם בה מלך אוהב צדקה ומשפט, ומר"ה ועד יום הכפורים, חותם המלך המשפט. הגה מיהו אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט אין צריך לחזור" וכו'.

וכ"כ הרה"ג יוסף משאש זצ"ל בספרו 'מים חיים' חלק א' חאו"ח, סימן ש"ז, שם הסביר כי הכלל הוא שספק ברכות להקל אפילו נגד מר"ן זצ"ל, ולכן פוסקים בעניין זה כמו מור"ם זצ"ל. וכך הוא כתב גם בספרו 'אוצר המכתבים' חלק ג' סי' אלף תתקמו. וכ"כ הרה"ג ברוך אברהם טולידאנו זצ"ל, בספרו 'רינה ותפילה', סימן תקפ"ב. וכ"כ הרה"ג אברהם חפוטא שליט"א בסידורו 'אשל אברהם'. וכ"כ הרה"ג יוסף חיים זצ"ל, ראה בספרו 'בן איש חי', שנה א', פ' ניצבים, הל' י"ט.

[8]  כך קיבלתי ממור זקני הרה"ג יצחק דלויה זצ"ל. וכך אמר לי הרה"ג שמעון ביטון שליט"א.

[9]  ראה לעיל עמוד 77 הערות 157. וכ"כ מור"ם זצ"ל בשו"ע או"ח סי' תר"ד סע' ב'.

[10]  ראה לעיל עמוד 97 הערה 220. וכ"כ מור"ם זצ"ל בשו"ע או"ח סי' תר"ד סע' ב'.

26/07/10

המבדיל - לחן נוסף

מתוך הספר "זוכר ברית אבות": בפיוט ''המבדיל'' נהגו להוסיף שלושה בתים לפני ''תנה לנו שבוע טוב''. תן ברכה במעשי ידינו, בזכות משה רבנו, וזכות אהרון ואלעזר בנו, יאירו ביום ובלילה. תן ברכה במעשי ידיי, בזכות תנא רבי שמעון בר יוחאי, וזכות ל-חכם רבי אברהם אזולאי, יאירו ביום ובלילה. תן לנו חיים ארוך, בזכות בעל שולחן ערוך, וזכות ל-חכם רבי דוד בן ברוך, יאירו ביום ובלילה. כמו"כ יש עוד שינויים בנוסח הפיוט.
25/07/10

המבדיל - נוסח מרראכש

מתוך הספר "זוכר ברית אבות": בפיוט ''המבדיל'' נהגו להוסיף שלושה בתים לפני ''תנה לנו שבוע טוב''. תן ברכה במעשי ידינו, בזכות משה רבנו, וזכות אהרון ואלעזר בנו, יאירו ביום ובלילה. תן ברכה במעשי ידיי, בזכות תנא רבי שמעון בר יוחאי, וזכות ל-חכם רבי אברהם אזולאי, יאירו ביום ובלילה. תן לנו חיים ארוך, בזכות בעל שולחן ערוך, וזכות ל-חכם רבי דוד בן ברוך, יאירו ביום ובלילה. כמו"כ יש עוד שינויים בנוסח הפיוט.
25/07/10

ויתן לך

נוהגים לקרוא "ויתן לך" בכל מוצאי שבת.
23/07/10

שלישי - פרשת ואתחנן

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
23/07/10

הפטרת ואתחנן

נחמו, נחמו עמי.
23/07/10

עשרת הדברות - ואתחנן

זוכר ברית אבות: נהגו לעמוד בעת קריאת עשרת הדיברות, כדי להזכיר את מעמד הר סיני, ואין לשנות את המנהג שיסודתו בהררי קודש. עיין: דבר שמואל, שאלה רעו. מטה יהודה סי א' סע' ו'.טוב עין סי'יא.ישכיל עבדי ח"ב סי' א'.שמש ומגן, ח"א, סי' נז.נוהג בחכמה, עמ' קמג.יחוה דעת, ח"ג סי' י"ג.נהגו העם, קר' התורה סע' ט.עמק יהושע, ח"ג סי' יז.דברות אליהו ח"ז סימן יח.וכך שמעתי מהרה"ג אברהם חפוטא שליט"א. ושמעתי מהראש"ל הרה"ג מרדכי אליהו זצ''ל שכ"א ינהג כמנהגו.
21/07/10

השכיבנו

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
21/07/10

ואילו פינו מלא שירה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
21/07/10

נשמת כל חי

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
20/07/10

חון תחון

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
20/07/10

ציון הלא תשאלי

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
20/07/10

שתה ימי גלותי חלילה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
19/07/10

במקום אשרי העם

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
19/07/10

אבכה ועל שוד זבולי

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
19/07/10

איכה - זכור ה'

בביצוע: הגאון הרב אברהם חפוטא שליט"א
מסורת: מרוקו
19/07/10

יונה הומיה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
19/07/10

יום מאורי

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
19/07/10

בת עמי

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
19/07/10

אל יום זה יאות קינה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
18/07/10

קול אהלה תתיפח

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
18/07/10

לפדות עם דל

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
18/07/10

למי אבכה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
18/07/10

יונה נכאבה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
18/07/10

דממו שרפים מזמר

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
18/07/10

דוק וחוג רעשו

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
18/07/10

ארים על שפיים

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
17/07/10

איך נוי חטאתי

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
17/07/10

יהודה וישראל

עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
17/07/10

זכור ה' ליהודה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
17/07/10

עד אן צבי מודח

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
19/04/10

קדיש

בביצוע: הרה"ג כמוהר"ר שלום משאש זצ"ל
מסורת: מרוקו
19/04/10

שיר השירים ז'

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
18/04/10

מפטיר - פרשת קדושים

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
18/04/10

שיר השירים ו'

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
14/04/10

שיר השירים ה'

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
11/04/10

מפטיר - פרשת מצורע

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
11/04/10

שיר השירים ד'

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
10/04/10

שיר השירים ג'

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
10/04/10

שיר השירים ב'

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
10/04/10

שיר השירים א'

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
27/08/08

אוחילה לא-ל

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
27/08/08

אילך ה' נשאתי עיני

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
22/08/08

חזקו וגילו-אחות קטנה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
22/08/08

שופט כל הארץ

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
22/08/08

רעה בשבטך

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
15/08/08

שועת עניים

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
15/08/08

הגדה של פסח (ג)

הגדה של פסח (חלק ג) בעברית ובמרוקאית - נוסח מרראכש.
15/08/08

אין כא-לוהינו

בביצוע: קהל מתפללים ב"צלאת לעזמא" - מרראכש (מרוקו)
מסורת: מרוקו
15/08/08

ראו בנים

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
11/08/08

הגדה של פסח (ב)

הגדה של פסח (חלק ב')בעברית ובמרוקאית - נוסח מרראכש.
10/08/08

ראו בנים,יראו עינינו

בביצוע: קהל מתפללים ב"צלאת לעזמא" - מרראכש (מרוקו)
מסורת: מרוקו
10/08/08

אשחר עדתי

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
10/08/08

לבריתך שוכן

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
10/08/08

הגדה של פסח (א)

הגדה של פסח בעברית ובמרוקאית - נוסח מרראכש.
10/08/08

על היכלי

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
10/08/08

אז ישיר משה

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו
10/08/08

שפל רוח

בביצוע: רפאל דלויה
מסורת: מרוקו