מאיר

על האתר: 

כאן יובאו בעז"ה פיוטים ממסורת מרוקו. כמו כן יובאו הקריאות, ההפטרות והמגילות על לחניהן השונים.

30/03/15

ברכי נפשי לשבת ר"ח

מזמור קד בתהלים, ברכי נפשי, נאמר ברוב קהילות ספרד בליל ראש חודש לפני הקדיש הפותח את תפילת ערבית. כשחל ר"ח להיות בשבת, יש בקהילות מרוקו שלא נהגו לאמרו, מפני שכתוב בו "יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב", ובשבת אין עובדים. אחרים נהגו לאמרו לאחר "מזמור שיר ליום השבת" וממשיכים בלחן התהלים של שבת, שלא כמו במשך השבוע, שאומרים אותו בלחן התהלים של יום טוב.
30/03/15

תיקון הטל

תיקון הטל נאמר ביום פסח, לאחר הקדיש ולפני תפילת מוסף. הלחן של "לשוני כוננת" המובא כאן שונה במקצת מהלחן המוכר יותר בין יהודי מרוקו.
30/03/15

קדיש ליל פסח חג ושבת

קדיש לליל פסח, נאמר לאחר הפיוט "לצור גואלנו" ובאותו לחן. כשחל ליל פסח להיות בשבת, מוסיפים לאחר הקדיש את הקטע "חג ושבת כעפרים" באותו הלחן לפני "ברכו".
30/03/15

לצור גואלנו

הפיוט "לצור גואלנו" הוא רשות לנשמת לחג הפסח שנתחבר ע"י ר' דוד חסין. הפיוט נאמר אצלנו בבית הכנסת במלואו לפני הקדיש של ערבית, שממשיך באותו הלחן, וכן בתפילת שחרית לפני נשמת כל חי. הביצוע שונה במקצת מהלחן המקורי, למשל לא הוכפלו מלים, כל זאת בהתאם לאופן הביצוע אצלנו.
18/07/13

גרושים מבית תענוגיהם

הפיוט "גרושים מבית תענוגיהם" חובר ע"י ר' יצחק אבן גיאת. בהרבה מקהילות מרוקו הוא מושר בלחן "אל חי יפתח אוצרות שמים" שאומרים בתיקון הגשם. אולם בבית הכנסת שלי ובעוד מקומות שמעתי שקוראים אותו בלחן "בחודש החמישי"/"אלה אזכרה", כנראה בכדי שלא לערבב מנגינה של חג ביום אבל, וכך ביצעתי הקלטה זו.